Възлагането на обществени поръчки вече ще става изцяло по електронен път

Възлагането на обществените поръчки скоро ще стане напълно електронно.

 За целта ще бъде създадена централизирана електронна платформа, реши парламентът, като прие окончателно поправки в Закона за обществените поръчки, внесени от правителството. Централизираната електронна платформа ще обхваща целия процес на възлагане, като са предвидени разпоредби, които отчитат етапността на нейното въвеждане в експлоатация.

Платформата ще е задължителна за използване от всички възложители. Допусната е възможност само централните органи за покупки да използват свои платформи, които трябва да отговарят на регламентираните към тях принципни изисквания за свързаност с националната платформа. Във връзка с въвеждането на задължителна електронна комуникация ще се промени редът за подписването, публикуването и връчването на електронни документи в хода на възлагане и изпълнение на поръчките, съответно в правилата за съхраняване на информацията.

Подробните правила за провеждане на процедурите за обществени поръчки чрез използване на платформата ще бъдат уредени в правилника за прилагане на закона. Част от процеса на електронизация на обществените поръчки е и електронното разплащане. Предлага се повишаване на стойностните прагове в съответствие с новите регламенти на ЕК от декември 2017 г. – средно с около 5 на сто за доставки и стандартни услуги.

Предвиденото по-значително увеличение на праговете за строителство и за социални и други специфични услуги цели доближаване до съответните европейски стойности. С оглед осигуряване на по-голяма прозрачност в процеса на възлагане и изпълнение на поръчките се предлага задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки – информация за всички допълнителни споразумения към договорите.