Отварят публично офертите за доставката на 400 нови линейки за спешните центрове

В Министерство на здравеопазването ще бъдат отворени офертите за доставка на 400 линейки за Спешната помощ.

Това съобщиха от пресцентъра на министерството. Публичното отваряне на офертите ще се състои днес от 11,00 часа, в залата на 4-тия етаж в сградата на Министерството. Публично постъпилите оферти са по обществена поръчка с предмет:

„Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, включваща четири обособени позиции.

На основание чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, заседанието на комисията е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.