Съдът се произнесе: Гражданите не могат да оспорват цените на тока и парното

Гражданите не могат да атакуват цените на тока, парното и водата по съдебен ред, това реши Конституционният съд, като отхвърли искането на омбудсмана Мая Манолова за обявяване на противоконституционност на чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката.

Това пише сайтът "Правен свят".

Според Манолова тази разпоредба не е в съответствие и с европейската директива 2009/72/ЕО, според която държавите-членки на ЕС трябва да въведат на национално ниво механизми, които да гарантират на всяка засегната страна възможност за обжалване на такива решения пред независим орган.

Според омбудсманът в резултат от възприетото законодателно решение на практика гражданите се лишават от право на защита, когато са нарушени или застрашени техни права и законни интереси, както повелява чл. 56 от Конституцията.

"Макар чл. 13, ал. 9 от ЗЕ да предпоставя възможност за обжалване законосъобразността на актовете на КЕВР, разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ, която обявява решенията за утвърждаване на цени за доставка на електрическа енергия, природен газ и вода на гражданите за индивидуални административни актове, по същество ограничава тази възможност", пише омбудсманът в искането си до съда.

Общественият защитник посочва, че така се нарушава принципът на правовата държава /чл. 4, ал. 1 от Конституцията/, както и възможността гражданите да обжалват всички административни актове, които ги засягат /чл. 120, ал. 2 от Основния закон/.

"Квалификацията "индивидуален административен акт" не се засягат пряко права и свободи на гражданите и в частност тези по чл. 56 и чл. 120 от Конституцията, респективно, че от тази гледна точка няма противоречие и с разпоредбата на чл. 4 от Конституцията и по отношение на тях искането е неоснователно. Предмет на разглеждане по делото е искане на омбудсмана, който по силата на чл. 150, ал. 3 от Конституцията може да иска установяване на противоконституционност на закон само при нарушаване на права и свободи на гражданите. В случая, Конституционният съд не констатира наличието на други основания, които да попадат в границите на чл. 150, ал. 3 от Конституцията, поради което искането на омбудсмана следва да бъде отхвърлено", смятат конституционните съдии Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска

Решение е подписано с особено мнение от съдиите Георги Ангелов и Филип Димитров.