В МВР започват проверки на съмнителни обществени поръчки

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) се е захванала с обществени поръчки на МВР.


АДФИ разследва поръчките след сигнал на неправителствената организация Антикорупционен фонд. Става въпрос за две поръчки. Едната е за 460 противоударни каски с визьор, като цената е малко под 430 000 лева без ДДС. Вторият договор е за доставка на противоударна каска с визьор — 330 броя и цена 296 670 лева без ДДС, със срок на изпълнение 12 дни, като договорът е изпълнен в срок. Съмененията са, че става въпрос за поръчки с много завишени цени. А специално изпълнението на първата поръчка за каските с визьор е забавено с 128 дни, за което е платена неустойка от изпълнителя в размер 32 995.84 лева. Допълнителни съмнения при провеждането на двете процедури произтичат от факта, че според наличните данни в Търговския регистър изпълнителят "ПАНОВ" ЕООД има съвсем различен предмет на дейност от предмета на обществената поръчка.

"Експертният анализ на цените на свободния пазар на това специализирано оборудване с идентична техническа спецификация сочи, че те не надвишават 150-200 долара за единичен брой най-висок клас модели противоударни каски с визьор, а за сравнение най-масовите предлагани модели са значително под 100 долара за единичен брой", информират от инициативата. Налице са и още съмнения за манупулации. Съществена разлика между двата договора, без обосновка, е разликата в гаранционния срок на доставените стоки. По първия договор от 2016 г. срокът е 2 години от датата на подписване на приемо-предавателния протокол (чл. 11 от договора), а в договора от 2017 г. – срокът е 10 години, т.е. 5 пъти по-дълъг за същия продукт (със същата техническа спецификация). Максималният възможен гаранционен срок според изискванията на процедурата води до това, че участникът "ПАНОВ" ЕООД получава максимален брой точки при оценка на подадената оферта. Аргументите на Антикорупционния фонд са взети под внимание и е взето решение за възлагане на финансова инспекция в Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" към Министерство на вътрешните работи (МВР).